1. Wat zijn de Vivium Digital Awards?

De Vivium Digital Awards zijn een initiatief van P&V Verzekeringen cv, voor haar merk Vivium (hierna Vivium). Vivium gelooft sterk in de rol van de makelaars en is ervan overtuigd dat ook in deze digitale tijden zij het sterkste (distributie-)kanaal blijven. Door deze awards te organiseren, wil Vivium digitale ideeën en oplossingen voor de makelaar ondersteunen en stimuleren.

Binnen deze wedstrijd zal Vivium enerzijds de digitale oplossingen voor makelaars in kaart (de ‘digitale radar’) brengen en anderzijds ook een wedstrijd (de ‘awards’) organiseren. Projecten die aangemeld worden om op de digitale radar te verschijnen, krijgen de mogelijkheid om mee te dingen naar de awards. Dit meedingen is echter niet verplicht.
In dit reglement is ‘de Vivium Digital Awards’ de koepelterm waarmee zowel de digitale radar als de effectieve award worden bedoeld.

Algemeen

Vivium behoudt zich het recht voor om de Vivium Digital Awards op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Vivium eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene activiteiten en de samenstelling van de vakjury in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen.

Als er minder dan 5 kandidaturen zijn, of als de kwaliteit van de ingediende dossiers onvoldoende is volgens de jury, rekening houdend met de criteria van artikel 12 ‘Beoordelingscriteria’, kunnen de organisatoren en de vakjury beslissen om een Award niet uit te reiken.

2. Wie kan een project indienen voor de Vivium Digital Awards?

Alle digitale toepassingen die een meerwaarde of optimalisatie betekenen of kunnen betekenen in de professionele context van de makelaardij. Deze toepassing kan gaan over een optimalisatie van de performantie, klantentevredenheid, snelheid, transparantie, … Alle optimalisaties zijn nuttig: in tarifering, acceptatie, offerte, beheer, schade, … Deze opsomming is louter indicatief.

2.1 Wie kan deelnemen?

 • Professionele ondernemers: zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, … (zie punt 5.2 voor type bedrijven)
 • Belgische verzekeringsmakelaars met een inschrijvingsnummer bij de FSMA
 • Makelaars en ondernemers die samen een project willen indienen

Opgelet: Wie kan niet deelnemen?

 • Particulieren
 • Werknemers van de P&V Groep
 • Juryleden zelf of de organisatie waar het jurylid werkt
 • Partnerbedrijven en bedrijven die direct meewerken aan de organisatie van de Vivium Digital Awards

2.2 Welk type bedrijven kan deelnemen aan de Vivium Digital Awards?

Bedrijven die een dienst en/of product aanbieden en/of willen aanbieden aan (onder meer) makelaars in verzekeringen.

2.3 Kan een bedrijf meerdere projecten indienen?

 • Elk bedrijf kan meerdere projecten indienen, weliswaar met een maximum van vijf projecten in totaal en over alle radars heen.
 • Voor elk project moet het bedrijf de volledige inschrijvingsprocedure doorlopen.
 • Eenzelfde project kan op verschillende radars geplaatst worden door de jury.
 • Elk project kan, onafhankelijk van op hoeveel radars het verschijnt, maar één keer in aanmerking komen voor een award.

3. Op welke domeinen dient het project van toepassing te zijn?

Voor deelname aan de Vivium Digital Awards moet de digitale toepassing een meerwaarde kunnen betekenen in de professionele context van de Belgische verzekeringsmakelaardij, en dit in de breedst mogelijke zin van het woord. Deze toepassing kan gaan over een optimalisatie van de performantie, klantentevredenheid, snelheid, transparantie, … Alle optimalisaties zijn nuttig: in tarifering, acceptatie, offerte, beheer, schade, … Deze opsomming is louter indicatief.

4. De inzendingsprocedure voor deelname aan de Vivium Digital Awards

Een deelnemer aan de Vivium Digital Awards moet zich registreren via het registratieformulier dat online ter beschikking is via www.viviumdigitalawards.be.
Een inzending gebeurt door het volledig invullen van een online dossier in het registratieformulier. Vivium kan het initiatief nemen om ontbrekende informatie op te vragen bij de deelnemer, maar behoudt zich het recht om, wanneer aanvullende informatie ontbreekt, onvolledig is of niet binnen de deadline van de inzendingsperiode ingediend wordt, inzendingen te schrappen van deelname.

De deelnemer verklaart in eer en geweten de informatie naar waarheid in te vullen, zonder enige poging om de jury te misleiden of relevante informatie achter te houden.
Nadat de deelnemer alle informatie heeft ingevoerd en de nodige bijlagen heeft toegevoegd, wordt hem gevraagd om de inzending definitief te bevestigen. Eenmaal die bevestiging is gebeurd, kan de deelnemer de ingediende informatie niet meer veranderen. Enkel volledig ingevulde projecten worden als een geldige inzending beschouwd.

Tijdens de inzendingsprocedure moet de deelnemer expliciet aangeven of hij enkel deelneemt aan de Radar, of dat zijn project ook meedingt naar de Award. Deelnemen aan de Award zonder deelname aan de Radar is niet mogelijk.

5. Wat is de termijn voor het inzenden van een project?

De projecten dienen tussen 19 september 2020 0u00 en 20 december 2020 0u00 met alle informatie te zijn ingestuurd om in aanmerking te komen voor de digitale Radar, alsook voor de Award. Insturen van een project kan via http://dossier.viviumdigitalawards.be/nl/register.

6. De Digitale Radar

6.1 Welke Radars zijn er?

De ingediende projecten worden op minimaal 1 en maximaal 4 verschillende radars geplaatst. De jury hanteert inclusiecriteria: pas als hieraan voldaan is door het project, wordt het effectief op de radar geplaatst (zie 6.3 inclusiecriteria).

 1. De jury zal de projecten onderbrengen in vier radars, onderverdeeld volgens domeinen die relevant zijn voor de makelaar: presales & sales: klanten zoeken: projecten die de makelaar helpen om klanten te zoeken en/of verkoop te stimuleren bij bestaande klanten
 2. Klantenrelaties projecten die de makelaar helpen om meer en beter inzicht te krijgen in de noden en wensen van de klant
 3. Life: opmaak & beheer levensverzekeringen: projecten die de makelaar helpen om efficiënter en beter om te gaan met beheer en opmaak van levensverzekeringen
 4. Non-life: projecten die de makelaar ondersteunen bij het optimaliseren van schadeverzekeringen en afhandelingen van claims

Indieners van een project kunnen aanduiden op welk domein (radar) hun oplossing van toepassing is. De finale beslissing van welk project op welke radar terechtkomt, ligt bij de jury. Als die beslissing afwijkt van de door de indiener aangeduide domeinen, zal dit aan de deelnemer worden gecommuniceerd voor de publicatie van de radars.

Het is mogelijk om op meerdere radars te verschijnen met één project, als aan elk van de inclusiecriteria is voldaan.

Vivium kan op de digitale radar ook digitale oplossingen plaatsen die (nog) niet spontaan een project indienden, aan de hand van publiek beschikbare informatie. Daarover zal Vivium de eigenaar of beheerder van de digitale oplossing informeren. De eigenaar of beheerder van de digitale oplossing heeft het recht om zich te weren uit de digitale radar. In dat geval vermeldt Vivium dat deze digitale oplossing bestaat, maar niet werd geëvalueerd.

Vivium behoudt zich het recht om, naar voortschrijdend inzicht, de domeinen en/of radars inhoudelijk anders in te delen of te benoemen dan hierboven. In dat geval zal Vivium de eigenaar of beheerder van de digitale oplossing waarop deze verandering van toepassing is, informeren. De eigenaar of beheerder van de digitale oplossing heeft het recht om zich te weren uit de digitale radar. In dat geval vermeldt Vivium dat deze digitale oplossing bestaat, maar niet werd geëvalueerd.

6.2 De selectieprocedure

Fase 1 – het inwinnen van informatie
De jury gebruikt de verstrekte informatie van elk ingezonden project om

 • te beoordelen of het project aan de inclusiecriteria voldoet
 • het project op 1 van de 4 radars te plaatsen.

De jury kan in elke fase, van elk project meer informatie opvragen. De jury behoudt zich het recht om inzendingen waarvan ze onvoldoende informatie verkreeg, niet te weerhouden voor de verdere procedure.


Inzenders van projecten die niet aan de inclusiecriteria voldoen, worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving voor deelname.

De jury heeft de mogelijkheid om extra informatie op te vragen, onder andere door het uitnodigen van projecten voor een Q&A sessie. Projecten die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gebracht, en dit na de inzendingsperiode. Uitnodigingen voor de Q&A-sessie gebeuren via e-mail, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving.


Fase 2 – het plaatsen op de digitale radar
De jury evalueert de projecten en zal op basis van de gegeven informatie de projecten een plaats op 1 of meerdere radars toekennen. Dit gebeurt op basis van een vooraf door de jury gekend beslissingsmodel. De jury communiceert in deze fase niet over de precieze plaats op de radar van elk project.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de procedure en de inhoud van de dossiers.


Fase 3 – bekendmaking
De Radars worden bekendgemaakt tijdens de Vivium Digital Summit, die gepland staat op 16 maart 2021. Deelnemers worden op voorhand gebrieft over de positie van hun eigen project op elke Radar.

6.3 De inclusiecriteria

Voor elk van de radars behoudt de jury zich het recht om inclusiecriteria te formuleren en te hanteren, om zo een voldoende kwalitatieve selectie te kunnen garanderen. De inclusiecriteria kunnen deels of geheel verschillend zijn per radar. De belangrijkste criteria over alle Radars heen zijn:

 • het ingediende project werd ingediend door een bedrijf dat aanwezig is op de Belgische markt
 • met het ingediende project heeft het bedrijf marktpenetratie bij Belgische verzekeringsmakelaars
 • het bedrijf dat een project indient, is meer dan één jaar operationeel in België.

6.4 De beoordelingscriteria

Elk ingezonden project zal geëvalueerd worden op twee dimensies:

6.4.1 Eerste dimensie: product

a) Digitale werking van de makelaar

In welke mate helpt uw oplossing de makelaar in zijn digitalisering?

 • Klantgerichtheid
 • Processen
 • Organisatie
 • Prestatiemanagement

b) Productplanning

c) Technologie

 • Nieuwe technologieën
 • Implementeer- en schaalbaarheid
 • Connectiviteit
 • Data
 • Veiligheid


d) Compliance

 

6.4.2 Tweede dimensie: organisatie, marktpositie en financials

De tweede dimensie is een combinatie van organisatie, marktpositie en financials.

a) Organisatie

 • Capaciteit
 • Ervaring en visie medewerkers
 • IT-processen
 • Connecties in de markt

b) Marktpositie

 • Marktpenetratie
 • Reputatie
 • Concurrentie
 • Historiek
 • Geografische spreiding

c) Financials

 • Kapitaal
 • Inkomstenmodel
 • Financiële ratio’s
 • Budget

Voor elk van deze aspecten scoort de deelnemer zijn eigen project en onderbouwt hij waar mogelijk met tekst en/of bijlagen. Op basis van de verkregen en publiek beschikbare informatie zal de jury een bepaalde score geven. Op basis van de combinatie van deze scores bepaalt de jury de plaats van het project op 1 of meerdere van de radars. Dit oordeel gebeurt op basis van een beslissingsmodel van de jury. Over het beslissingsmodel is geen communicatie mogelijk.

De jury kan per Radar beslissen om inclusiecriteria te hanteren om de kwaliteit van de weergegeven projecten te garanderen (zie 6.3 Inclusiecriteria).
Een deelname kan worden afgewezen indien ze niet voldoende onderbouwd is of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw. De organisatoren en juryleden behouden zich het recht voor een project uit te sluiten indien het niet tijdig is ingediend en/of een al toegekende prijs in te trekken als een van de elementen in dit reglement niet in acht zijn genomen.

In geval van een ex aequo van twee of meerdere projecten bij het bepalen van de genomineerden voor de Vivium Digital Award, zal de voorzitter van de jury een finale beslissing nemen. Dit geldt enkel voor het bepalen van de genomineerden. Bij een ex aequo in de stemming door de publieksjury geldt de procedure vermeld onder ‘9.2 De procedure’.
Geen enkele betwisting betreffende het wedstrijdverloop of de beslissing van de jury zal in aanmerking worden genomen.

 

6.5 Timings

De evaluatie voor de digitale radars zal plaatsvinden in de perioden van 20 december 2020 tot en met 5 maart 2021.

7. De wedstrijd – Award

7.1 Welke projecten komen er in aanmerking voor een Award?

Alle projecten die ingediend worden om op de Radar geplaatst te worden, kunnen kans maken op een Award. Indieners kunnen dit expliciet aanduiden in het registratieformulier. Echter, het is ook mogelijk om op de radar te staan en zich te onthouden van deelname aan de Awards. Dit heeft geen invloed op de positie van het ingediende project op de radar.

Meedingen naar een award, zonder op de digitale radar te staan, is niet mogelijk.

7.2 De selectieprocedure voor de Award

Fase 1 – Genomineerden
Uit de ingezonden projecten die voldoen aan de inclusiecriteria, en die zich bovendien kandidaat stelden voor de Award zelf, selecteert de jury 12 projecten die op hen het meest indruk hebben gemaakt: de genomineerden. De jury gebruikt daarvoor onder meer de antwoorden op de vraag ‘Hoe helpt uw oplossing om verzekeringen meer toegankelijk of begrijpbaar te maken?’. De antwoorden op deze vraag hebben geen invloed op de positie op de radar(s).

De jury behoudt het recht om, zonder verantwoording, het aantal nominaties in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.

De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aan het einde van deze fase kan de jury met eenparigheid van stemmen besluiten om een Special Award uit te reiken aan projecten die zich hebben onderscheiden op een specifiek gebied. Deze Special Award zal niet verplicht worden uitgereikt.

Genomineerden worden via mail op de hoogte gebracht, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving voor deelname aan de wedstrijd.

Fase 2 – De selectie van de winnaars
De selectie van de winnaars gebeurt door een combinatie van de stem van de jury met een online voting door verzekeringsmakelaars (zie 7.3.2 Hoe verloopt de stemprocedure) op www.viviumdigitalawards.be.

Fase 3 – De bekendmaking van de winnaars
De winnaars worden bekendgemaakt op de Vivium Digital Summit, op 16 maart 2021.

7.3 Hoe verloopt de stemprocedure voor de Award?

7.3.1 Wie kan stemmen?

Enkel Belgische verzekeringsmakelaars kunnen een stem uitbrengen. Er kan slechts 1 stem per FSMA-nummer uitgebracht worden.
Leden van de jury zijn, zelfs al beschikken zij over een FSMA-nummer, niet stemgerechtigd in de uiteindelijke selectie. Alle stemmers samen noemen wij de Publieksjury.

7.3.2 De procedure

 • De Publieksjury stemt online op een van de genomineerde projecten voor de Vivium Digital Awards.
 • Het stemmen gebeurt via www.viviumdigitalawards.be.
 • De stemmer duidt aan welke genomineerde zijn voorkeur wegdraagt. Hij geeft persoonlijke gegevens om de uniekheid van zijn deelname te kunnen beheren.
  • Het project dat op het einde van de stemming het meeste stemmen gekregen heeft, wint de Vivium Digital Award (zie verder ‘Welke award wordt er uitgereikt?’).
  • Bij een ex aequo wordt het bedrag van de prijs gedeeld door het aantal projecten dat hetzelfde aantal stemmen kreeg.

Genomineerde projecten namens wie een poging wordt ondernomen om de stemming te manipuleren middels automatische stembots of enige andere methode om de stemming te manipuleren of te beïnvloeden, komen niet meer in aanmerking voor de Vivium Digital Awards. Bij verdachte en/of frauduleuze stemming behoudt Vivium zich het recht voor om in te grijpen. In dergelijk geval kan Vivium de stemmen of de inzending verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording. In dit kader behoudt Vivium zich ook het recht voor om (indien nodig) het aantal stemmen enige tijd voor afsluiting van de stemming te blinderen. Dergelijke maatregelen en beslissingen van Vivium kunnen op eenzijdige wijze worden genomen en kunnen niet worden aangevochten.

Vivium geeft geen beloning aan de publieksjury voor het uitbrengen van zijn stem.

7.3.3 Hoe kan men geldig stemmen?

Elke verzekeringsmakelaar kan slechts eenmaal stemmen. Dit is op het FSMA-nummer gebaseerd.

Zullen ongeldig worden verklaard: Deelnamen niet volledig afgerond met de verplichte informatie, deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden, deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit reglement.

Deelnemen aan de stemming is enkel mogelijk zoals beschreven in dit reglement.

7.3.4 Wanneer kan men stemmen?

 • De online stemperiode loopt van maandag 15 februari 2021, 10u tot en met donderdag 4 maart 2021, 23u. Vivium houdt zich het recht voor de data en uren eenzijdig te wijzigen.
 • Het aantal toegekende stemmen wordt niet bekendgemaakt – niet voor, tijdens of na de stemperiode.

Het aantal weerhouden geldige stemmen, en dus de winnaar(s), wordt berekend na afsluiting van de stemperiode.

7.4 Welke award wordt uitgereikt?

In het traject ‘Award’ krijgt elk ingediend project een gecombineerde score: de stem van de jury gecombineerd met de online voting door de publieksjury. Op basis hiervan wordt er één Vivium Digital Award uitgereikt aan het project met de hoogst gecombineerde score.
De Award wordt toegekend onder de vorm van een investeringsbudget van €10.000. Indien meerdere deelnemers samen een project indienen, zal het bedrag worden toegekend voor de totale project. De beide leveranciers van digitale oplossingen beslissen onderling verder hoe het investeringsbudget zal worden besteed en/of verdeeld.

7.5 Timings

Het bepalen van de genomineerden voor de awards zal plaatsvinden in de periode van 01 januari 2021 tot en met 28 februari 2021. Het kiezen van de winnaars door de Publieksjury gebeurt tussen 15 februari 2021 en 4 maart 2021.

8. Jury

De jury van de Vivium Digital Awards bestaat uit minimaal zes Nederlandstalige of Franstalige juryleden, mannen en vrouwen. Afhankelijk van het aantal genomineerde projecten en de praktische organisatie van de finale, kan de jury worden opgedeeld in meerdere jury’s om de deelnemers in staat te stellen hun projecten in goede omstandigheden en binnen een redelijke termijn te presenteren.

De juryleden kunnen, om in staat te zijn op kwalitatieve wijze te oordelen, een werkgroep in het leven roepen die de verzamelde gegevens op bevattelijke wijze samenvat. De samenstelling van de werkgroep wordt goedgekeurd door de jury. De leden van de werkgroep vallen onder dezelfde deontologische regels als de jury.

Tijdens elke plenaire sessie moet minstens de helft van de jury aanwezig zijn.

Juryleden mogen niet direct of indirect betrokken zijn bij een van de deelnemende projecten, zoniet kunnen zij niet deelnemen als jurylid.

De jury staat onder toezicht van een voorzitter, die stemrecht heeft. Zijn opdracht is om de evaluaties in goede banen te leiden. De voorzitter verbindt zich ertoe om aanwezig te zijn op alle sessies, hetzij in persoon of vertegenwoordigd door iemand door hem afgevaardigd.
De lijst met juryleden kan te allen tijde geraadpleegd worden in dit reglement.

Deze lijst werd, onder voorbehoud van wijzigingen, definitief afgesloten op 19/10/2020.

8.1 Samenstelling jury

 • Voorzitter: Vivium: Steve Goossens
 • Fvf: Kelly Schamphelaere
 • Feprabel: Patrick Cauwert
 • BZB-Fedafin: Albert Verlinden
 • PWC: Wim Lenaerts
 • Vlerick Business School en HEC Liège: Willem Standaert
 • Trends/Tendances: Patrick Claerhout

De jury houdt in haar beraadslaging rekening met de alle informatie opgegeven bij de inschrijving. Beslissingen van de jury zijn finaal en staan niet meer ter discussie. Geen enkele betwisting betreffende het wedstrijdverloop of de beslissing van de jury zal in aanmerking worden genomen. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

8.2 Deontologie

De juryleden verbinden zich ertoe om de volgende principes te respecteren

 • Elk jurylid wordt gekozen omwille van zijn/haar professionele vaardigheden en ervaring.
 • Juryleden oordelen en stemmen eerlijk en zonder vooringenomenheid, met respect voor de evaluatie- en selectiecriteria.
 • Om conflicten tussen juryleden en kandidaten te vermijden, mag een jurylid onder geen enkele vorm een link hebben met de deelnemende bedrijven. Als er enig persoonlijk conflict is dat de objectiviteit van een jurylid bij het stemmen zou kunnen beïnvloeden, stelt hij/zij de voorzitter van de jury hiervan op de hoogte, en zal hij/zij niet deelnemen als jurylid.
 • Juryleden zullen niet ingaan op uitnodigingen van deelnemers die hun stem zouden kunnen beïnvloeden. Wanneer dit toch gebeurt, moet de voorzitter op de hoogte worden gesteld.

8.3 Vertrouwelijkheid


De deelnemers aan de Vivium Digital Awards gaan akkoord met een bepaald gebruik en verspreiding van de gegevens over hun organisatie, de ingediende projecten, en de resultaten van de wedstrijd. De jury en de eventuele werkgroep verbinden zich ertoe geen ander gebruik te maken van deze gegevens.

9. Reden voor diskwalificatie

Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. Vivium kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement. De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van Vivium definitief zijn en daartegen staat geen beroep open. Deelnemers die zich schuldig maken aan frauduleuze praktijken, misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, worden onmiddellijk gediskwalificeerd. Blijkt na de wedstrijd dat deelnemers zich ten tijde van de wedstrijd schuldig maakten aan deze praktijken, dan behoudt Vivium zich het recht om de resultaten van de wedstrijd te herroepen.

Vivium behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van Vivium.

Waar een wijziging of opschorting van dit reglement zich voordoet, zal Vivium een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

10. Engagement van de deelnemer aan de wedstrijd

Een deelnemer aan de Vivium Digital Awards verbindt zich ertoe om, na het indienen van zijn/ haar project ter beschikking te blijven voor de organisatoren en/of jury in het kader van het ingediende project, en dit tot en met 1 april 2021.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het respecteren van de Belgische en Europese wetgeving betreffende auteurschap van zijn/haar ingezonden voorstel; hij/zij is de eigenaar van de intellectuele en – waar van toepassing – industriële rechten ervan.

De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat het ingediende voorstel geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, auteursrecht en/of beeldrecht schendt. De deelnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van derde partijen: de organisatie is vrij van alle aansprakelijkheid.

De deelnemer staat de organisatie toe zijn projectvoorstel te verspreiden, te reproduceren en te publiceren, met het oog op volgende doelstellingen:

 • Promoten van de Vivium Digital Awards – in elke vorm en via elk medium;
 • Publiceren van rapporten met betrekking tot de markt van de insurtechs;
 • Advies verstrekken aan makelaars rond hun digitale behoeften.

Vivium en haar partners verspreiden zonder expliciete toestemming van de deelnemer geen mogelijk gevoelige gegevens. Welk gegeven mogelijk gevoelig is, wordt naar eer en geweten ingeschat door Vivium.

De genomineerden en de winnaars mogen over de Vivium Digital Awards communiceren in hun eigen communicatie en zullen daarbij de logo’s van de Vivium Digital Awards en Vivium duidelijk vermelden.

Deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele betwisting zal in aanmerking worden genomen.

De deelnemers gaan akkoord dat Vivium op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de kandidaat zou kunnen lijden ingevolge de deelname aan de Vivium Digital Awards.

11. Gegevensbescherming / GDPR


Van alle ontvangen inzendingen, zowel genomineerde als niet-weerhouden projecten, kan de organisatie van de Vivium Digital Awards bepaalde informatie openbaar maken, zijnde de projectnaam, de organisatie die verantwoordelijk is, verantwoordelijke persoon, beeldmateriaal, website, omschrijving en doel. Alle andere informatie omtrent een project zal slechts, na overleg met en goedkeuring door de deelnemers, openbaar kunnen gemaakt worden.

De deelnemer verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de organisatie. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Vivium in het kader van het verloop en de promotie van de Vivium Digital Awards. Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiertoe dient de deelnemer zich te richten tot de organisator(en) op hello@viviumdigitalawards.be.
De persoonsgegevens door de Publieksjury ingebracht of geregistreerd op de website worden verwerkt in de bestanden van de organisator als verantwoordelijke van de verwerking m.n. P&V Verzekeringen cvba, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de stemming en toekenning van de Vivium Digital Awards. Ze worden bewaard gedurende een relevante periode voor eventuele betwistingen en vervolgens verwijderd. Er is geen doorgifte aan derden voor commerciële doeleinden. Een recht op inzage en indien nodig verbetering of verwijdering van de gegevens, kan worden voorgelegd aan de data protection officer via dpo@pvgroup.be. Een mogelijke klacht kan gericht worden aan het departement Klachtenmanagement via klacht@pv.be of rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

12. Wetgeving en ethische regels

Alle projecten moeten de geldende en toepasselijke wetgeving respecteren. De projecten mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel of schade kunnen
berokkenen aan een individu of een groep individuen of die kunnen aanzetten tot de discriminatie van individuen op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere overtuigingen.

Bestuurders van het deelnemende bedrijf bevestigen door hun deelname dat ook zij alle wetgeving respecteren en op een deugdelijke manier zaken doen.

13. Vragen/ suggesties – contactgegevens

Heeft u nog bijkomende vragen of suggesties? Neem contact op via mail: hello@viviumdigitalawards.be.