1. Wat zijn de Vivium Digital Awards?

De Vivium Digital Awards zijn een wedstrijd georganiseerd door P&V Verzekeringen cvba, voor haar merk Vivium (hierna Vivium). Vivium gelooft sterk in de rol van de makelaars en is ervan overtuigd dat ook in deze digitale tijden zij het sterkste (distributie-)kanaal blijven. Door deze awards te organiseren, wil Vivium digitale ideeën en oplossingen voor de makelaar ondersteunen en stimuleren. Dit reglement is aanvullend op het algemeen reglement van de Vivium Digital Awards.

De Publieksprijs
In het kader van de Vivium Digital Awards organiseert Vivium een Publieksprijs waarbij het publiek online zijn stem kan uitbrengen op een van de genomineerde cases voor de Vivium Digital Awards 2019. De online voting speelt zich af op de website www.viviumdigitalawards.be. De winnaar van de Publieksprijs wordt bekendgemaakt tijdens de Vivium Digital Summit op dinsdag 15 oktober 2019.

2. Wie is stemgerechtigd?

Iedere natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder met een geldig e-mailadres kan zijn of haar stem uitbrengen. Alle stemmers samen noemen wij de publieksjury.

De juryleden van de Vivium Digital Awards zijn niet stemgerechtigd in de Publieksprijs.

3. Hoe verloopt de stemprocedure?

 • De publieksjury stemt online op een van de genomineerde organisaties of personen voor de Vivium Digital Awards.
 • Het stemmen gebeurt via: https://www.viviumdigitalawards.be/awards/#vote.
 • De stemmer duidt aan welke genomineerde zijn voorkeur wegdraagt. Hij geeft persoonlijke gegevens om de uniekheid van zijn deelname te kunnen beheren.
  • Het project dat op het einde van de stemming het meeste stemmen gekregen heeft, wint de Vivium Digital Awards Publieksprijs.
  • Bij een ex aequo wordt het bedrag van de prijs, namelijk 5 000 euro, gedeeld door het aantal cases dat het hoogste aantal stemmen kreeg.

Genomineerde projecten namens wie een poging wordt ondernomen om de stemming te manipuleren door automatische stembots of enige andere methode om de stemming te manipuleren of te beïnvloeden, komen niet meer in aanmerking voor de Publieksprijs. Bij verdachte en/of frauduleuze stemming behoudt Vivium zich het recht voor om in te grijpen.

In dergelijk geval kan Vivium de stemmen of de inzending verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording. In dit kader behoudt Vivium zich ook het recht voor om (indien nodig) het aantal stemmen enige tijd voor afsluiting van de stemming te blinderen. Dergelijke maatregelen en beslissingen van Vivium kunnen op eenzijdige wijze worden genomen en kunnen niet worden aangevochten.

4. Hoe kan men geldig stemmen?

Elke persoon kan slechts eenmaal stemmen. Dit is op het e-mailadres gebaseerd. Is een persoon via meerdere e-mailadressen ingeschreven, dan behoudt Vivium zich het recht voor om hem te diskwalificeren.

Worden ongeldig verklaard:

 • Deelnamen die niet volledig afgerond zijn met de verplichte informatie.
 • Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden.
 • Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit reglement.

Deelnemen aan de stemming is enkel mogelijk zoals beschreven in dit reglement.

5. Wanneer kan men stemmen?

 • De online stemperiode loopt van dinsdag 10 september 10u tot en met dinsdag 8 oktober 2019 10u. Vivium houdt zich het recht voor de datums te wijzigen.
 • Het aantal toegekende stemmen wordt niet bekendgemaakt – niet voor, tijdens of na de stemperiode.

6. Wat kan men winnen?

 • Vivium geeft geen beloning aan de publieksjury voor het uitbrengen van zijn stem.
 • De genomineerde die het meest unieke stemmen krijgt, wint 5 000 euro. Dit staat los van de eventuele prijzen die de genomineerde kan winnen in de andere categorieën van de Vivium Digital Awards.

7. Wat met persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens door de publieksjury ingebracht of geregistreerd op de website worden verwerkt in de bestanden van de organisator als verantwoordelijke van de verwerking met name P&V Verzekeringen cvba, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de stemming en toekenning van de Publieksprijs. Ze worden bewaard gedurende een relevante periode voor eventuele betwistingen en vervolgens verwijderd. Er is geen doorgifte aan derden voor commerciële doeleinden. Een recht op inzage en indien nodig verbetering of verwijdering van de gegevens, kan worden voorgelegd aan de data protection officer via dpo@pvgroup.be. Een mogelijke klacht kan gericht worden aan het departement Klachtenmanagement via klacht@pv.be of rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

8. Wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt?

De winnaar van de Publieksprijs wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Vivium Digital Awards op dinsdag 15 oktober 2019.

9. Geschillen

Op de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die niet in der minne worden geschikt, worden voorgelegd aan de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg.

10. Vragen

Met vragen, opmerkingen of klachten kan eenieder contact opnemen met Vivium Digital Awards op hello@viviumdigitalawards.be.

11. Tot slot

Door te stemmen op de Publieksprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement Vivium Digital Awards en dit Stemreglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury, afgevaardigd door Vivium, de organisator van deze Publieksprijs. Behalve bij ernstige of opzettelijke fout van hun kant kunnen Vivium, haar personeelsleden en de derden op wie in het kader van deze stemming een beroep wordt gedaan, niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, van welke aard ook, die uit de organisatie van deze stemming kan voortvloeien, met inbegrip van de deelname aan de stemming, de aanduiding van de winnaar(s) en de toekenning van de prijs. Onder datzelfde voorbehoud kunnen Vivium en voormelde personen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van deze stemming, bij henzelf, bij een deelnemer aan de stemming en/of bij een derde, dat leidt tot een onderbreking van de stemming, een vertraging in de deelname aan de stemming of de organisatie ervan of een beschadiging of verlies van gegevens van een deelnemer aan de stemming. Behalve bij ernstige of opzettelijke fout van hun kant kan Vivium ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van elektronische stemmen of vertragingen in de ontvangst ervan. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van Vivium de stemming wordt geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijs niet wordt uitgereikt, dan zal Vivium geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de prijs schadevergoeding te betalen.