1. Wat zijn de Vivium Digital Awards?

De Vivium Digital Awards zijn een initiatief van P&V Verzekeringen cv, voor haar merk Vivium (hierna de Organisatie). Vivium gelooft sterk in de rol van de makelaars en is ervan overtuigd dat ook in deze digitale tijden zij het sterkste (distributie-)kanaal blijven. Door deze awards te organiseren, wil Vivium digitale ideeën en oplossingen voor de makelaar ondersteunen en stimuleren.

Binnen deze wedstrijd zal Vivium enerzijds de digitale oplossingen voor makelaars in kaart (hierna de ‘Digitale Radar’ of ‘Radar’) brengen en anderzijds ook een wedstrijd (de ‘Award’ of ‘Prijs van de Makelaar’) organiseren. Projecten (hierna ‘cases’) die aangemeld worden om op de digitale radar te verschijnen, krijgen de mogelijkheid om mee te dingen naar de awards. Dit meedingen is echter niet verplicht.

Elke partij die een dossier indient, benoemen we als Deelnemer. Een dossier dat ingediend wordt, benoemen we als een Case. Alle Cases worden beoordeeld door de een Jury van experten (hierna de Jury en de Juryleden, zie ook 8. Jury). De Prijs van de Makelaar wordt ook beoordeeld door een Jury samengesteld door makelaars (hierna de Publieksjury, zie ook. 7.3 Stemprocedure voor een Award).

In dit reglement is ‘de Vivium Digital Awards’ de koepelterm waarmee zowel de digitale radar als de effectieve award worden bedoeld.

1.1 Algemeen

De Organisatie behoudt zich het recht voor om de Vivium Digital Awards op te schorten, nietig te verklaren of te wijzigen in geval van overmacht zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Vivium eigent zich tevens het recht toe de planning van de voorziene activiteiten en de samenstelling van de Jury in functie van organisatorische beperkingen te wijzigen.

Als er minder dan 5 Cases zijn, of als de kwaliteit van de ingediende cases onvoldoende is volgens de Jury, rekening houdend met de criteria van artikel 12 ‘Beoordelingscriteria’, kunnen de Organisatie en de Jury beslissen om een Award niet uit te reiken.

2. Wie kan een Case indienen voor de Vivium Digital Awards?

2.1 Wie kan deelnemen?

 • Professionele ondernemers: zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, … (zie punt 2.2 voor type bedrijven)
 • Belgische verzekeringsmakelaars met een inschrijvingsnummer bij de FSMA
 • Makelaars en ondernemers die samen een project willen indienen

Opgelet: Wie kan niet deelnemen?

 • Particulieren
 • Werknemers van de P&V Groep
 • Juryleden zelf of de organisatie waar het Jurylid werkt
 • Partnerbedrijven en bedrijven die direct meewerken aan de organisatie van de Vivium Digital Awards

2.2 Welk type bedrijven kan deelnemen aan de Vivium Digital Awards?

Bedrijven die een dienst en/of product aanbieden en/of willen aanbieden aan (onder meer) makelaars in verzekeringen.

2.3 Kan een Deelnemer meerdere Cases indienen?

 • Elke Deelnemer kan meerdere Cases indienen, weliswaar met een maximum van vijf Cases in totaal en over alle Radars heen.
 • Voor elke Case moet de Deelnemer de volledige inschrijvingsprocedure doorlopen.
 • Eenzelfde Case kan op verschillende radars geplaatst worden door de Jury.
 • Elke Case kan, onafhankelijk van op hoeveel radars het verschijnt, maar één keer in aanmerking komen voor de Prijs van de Makelaar.

3. Op welke domeinen dient de Case van toepassing te zijn?

Voor deelname aan de Vivium Digital Awards moet de digitale toepassing een meerwaarde kunnen betekenen in de professionele context van de Belgische verzekeringsmakelaardij, en dit in de breedst mogelijke zin van het woord. Deze toepassing kan gaan over een optimalisatie van de performantie, klantentevredenheid, snelheid, transparantie, … Alle optimalisaties zijn nuttig: in tarifering, acceptatie, offerte, beheer, schade, … Deze opsomming is louter indicatief.

4. De inzendingsprocedure voor deelname aan de Vivium Digital Awards

Een Deelnemer aan de Vivium Digital Awards moet zich registreren via het registratieformulier dat online ter beschikking is via https://www.viviumdigitalawards.be/dossier.

Een inzending van een Case gebeurt door het volledig invullen van een online dossier in het registratieformulier. De Organisatie kan het initiatief nemen om ontbrekende informatie op te vragen bij de Deelnemer, maar behoudt zich het recht om, wanneer aanvullende informatie ontbreekt, onvolledig is of niet binnen de deadline van de inzendingsperiode ingediend wordt, inzendingen te schrappen van deelname.

De Deelnemer verklaart in eer en geweten de informatie naar waarheid in te vullen, zonder enige poging om de Jury te misleiden of relevante informatie achter te houden.

Nadat de Deelnemer alle informatie heeft ingevoerd en de nodige bijlagen heeft toegevoegd, wordt hem gevraagd om de inzending definitief te bevestigen. Eenmaal die bevestiging is gebeurd, kan de Deelnemer de ingediende informatie niet meer veranderen. Enkel volledig ingevulde Cases worden als een geldige inzending beschouwd.
Tijdens de inzendingsprocedure moet de Deelnemer expliciet aangeven of hij enkel deelneemt aan de Radar, of dat zijn Case ook meedingt naar de Award. Deelnemen aan de Award zonder deelname aan de Radar is niet mogelijk.

5. Wat is de termijn voor het inzenden van een Case?

De Cases dienen tussen 16 november 2021 0u00 en 20 december 2021 12u00 met alle informatie te zijn ingestuurd om in aanmerking te komen voor de digitale Radar, alsook voor de Award. Insturen van een Case kan via https://www.viviumdigitalawards.be/dossier.

5.1 Informatieperiode

Voor eventuele vragen of bedenkingen die potentiële Deelnemers hebben tijdens het invullen van de vragenlijst (zie verder 6.2 De selectieprocedure), kunnen Deelnemers zich richten tot de Jury (al dan niet vertegenwoordigd door de door haar ingerichte werkgroep). Dit is mogelijk van 16 november 2021 0u00 tot en met 20 december 2021 11u59. Een vraag stellen kan via e-mail op hello@viviumdigitalawards.be. Na deze informatieperiode is het niet meer mogelijk om verduidelijking te vragen aan de Jury.

6. De Digitale Radar

6.1 Welke Radars zijn er?

De ingediende Cases worden op minimaal 1 en maximaal 5 verschillende Radars geplaatst. De Jury hanteert inclusiecriteria: pas als hieraan voldaan is door de Case, wordt deze effectief op de Radar geplaatst (zie 6.3 inclusiecriteria).

De Jury zal de Cases onderbrengen in vijf Radars, onderverdeeld volgens domeinen die relevant zijn voor de makelaar:

 1. Klanteninteractie: Cases die digitale oplossingen bieden die de manier van communiceren met de klant innoveren (video conferencing, e-mailmanagement, social media, chatbots, …) in het makelaarskantoor.
 2. Life: : Cases die digitale oplossingen bieden v7oor lifeprocessen (behoefteanalyse, contractbeheer, portefeuilleoptimalisatie, …) in het makelaarskantoor.
 3. Non-life: Cases die digitale oplossingen bieden voor non-life processen (schadebeheer, contractbeheer, marktstudies, …) in het makelaarskantoor.
 4. Betalings- en financieel beheer: Cases die digitale oplossingen bieden die de opvolging van betalingsverkeer en inning verbeteren in het makelaarskantoor
 5. Productconfiguratie: Cases die digitale oplossingen bieden voor het makelaarskantoor rond de ontwikkeling en invoering van producten, opgebouwd uit verschillende waarborgen van achterliggende verzekeraars.

Deelnemers kunnen aanduiden op welk domein (Radar) hun oplossing van toepassing is. De finale beslissing van welke Case op welke Radar terechtkomt, ligt bij de Jury. Als die beslissing afwijkt van de door de Deelnemer aangeduide domeinen, zal dit aan de deelnemer worden gecommuniceerd voor de publicatie van de Radars.

Het is mogelijk om op meerdere radars te verschijnen met één project, als aan elk van de inclusiecriteria is voldaan.

De Organisatie kan op de Digitale Radar ook digitale oplossingen plaatsen die (nog) niet spontaan een Case indienden, aan de hand van publiek beschikbare informatie. Daarover zal de Organisatie de eigenaar of beheerder van de digitale oplossing informeren. De eigenaar of beheerder van de digitale oplossing heeft het recht om zich te weren uit de Digitale Radar. In dat geval vermeldt de Organisatie dat deze digitale oplossing bestaat, maar niet werd geëvalueerd.

De Organisatie behoudt zich het recht om, naar voortschrijdend inzicht, de domeinen en/of Radars inhoudelijk anders in te delen of te benoemen dan hierboven. In dat geval zal de Organisatie de eigenaar of beheerder van de digitale oplossing waarop deze verandering van toepassing is, informeren. De eigenaar of beheerder van de digitale oplossing heeft het recht om zich te weren uit de Digitale Radar. In dat geval vermeldt de Organisatie dat deze digitale oplossing bestaat, maar niet werd geëvalueerd.

6.2 De selectieprocedure

Fase 1 – het inwinnen van informatie

De Jury gebruikt de verstrekte informatie van elke ingezonden Case om

 • te beoordelen of de Case aan de inclusiecriteria voldoet 
 • de Case op 1 van de 5 radars te plaatsen.

De Jury kan in elke fase, van elke Case meer informatie opvragen. De Jury behoudt zich het recht om inzendingen waarvan ze onvoldoende informatie verkreeg, niet te weerhouden voor de verdere procedure.

Deelnemers met Cases die niet aan de inclusiecriteria voldoen, worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving voor deelname.

De Jury heeft de mogelijkheid om extra informatie op te vragen, onder andere door het uitnodigen van Cases voor een Q&A sessie. Cases die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gebracht, en dit na de inzendingsperiode. Uitnodigingen voor de Q&A-sessie gebeuren via e-mail, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving.

Fase 2 – het plaatsen op de Radar

De Jury evalueert de Cases en zal op basis van de gegeven informatie de Cases een plaats op 1 of meerdere radars toekennen. Dit gebeurt op basis van een vooraf door de Jury gekend beslissingsmodel. De Jury communiceert in deze fase niet over de precieze plaats op de radar van elke Case.

De Jury beoordeelt de Cases naar best vermogen, en op basis van de haar verstrekte informatie. De Deelnemers zullen er zich dan ook voor hoeden onterechte aanspraken te maken gebaseerd op het oordeel van de Jury. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, voor de mate waarin een Case geacht wordt in orde te zijn met de toepasselijke regels van Compliance.

De beslissingen van de Jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De Juryleden verbinden zich tot alle discretie over de procedure en de inhoud van de Cases. De Juryleden, in hoofde van de organisatie, vallen onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend met de Organisatie.

Fase 3 – bekendmaking

De Radars worden bekendgemaakt tijdens de Vivium Digital Summit, die gepland staat op 29 maart 2022. Deelnemers worden op voorhand gebrieft over de Radar waarop hun Case verschijnt. Elke Radar die bekendgemaakt wordt, bevat een alfabetische lijst van alle Deelnemers die op deze Radar staan. Tijdens de Vivium Digital Summit worden per Radar de Deelnemers die in het kwadrant ‘Leaders’ zijn geplaatst, bekend gemaakt.

6.3 De inclusiecriteria

Voor elk van de Radars behoudt de Jury zich het recht om inclusiecriteria te formuleren en te hanteren, om zo een voldoende kwalitatieve selectie te kunnen garanderen. De inclusiecriteria kunnen deels of geheel verschillend zijn per Radar. De belangrijkste criteria over alle Radars heen zijn:

 • de ingediende Case werd ingediend door een Deelnemer die aanwezig is op de Belgische markt;
 • met de ingediende Case heeft de Deelnemer marktpenetratie bij Belgische verzekeringsmakelaars, d.w.z. de Deelnemer heeft minstens één makelaar als betalende klant;
 • de Deelnemer die een Case indient, is meer dan één jaar operationeel in België.

6.4 De beoordelingscriteria

Elke ingezonden Case zal geëvalueerd worden op twee dimensies:

6.4.1 Eerste dimensie: product

a) Digitale werking van de makelaar

In welke mate helpt uw oplossing de makelaar in zijn digitalisering?

 • Klantgerichtheid
 • Processen
 • Organisatie
 • Prestatiemanagement

b) Productplanning

c) Technologie

 • Implementeer- en schaalbaarheid
 • Connectiviteit
 • Data
 • Veiligheid

d) Compliance  

6.4.2 Tweede dimensie: organisatie, marktpositie en financials

De tweede dimensie is een combinatie van organisatie, marktpositie en financials.

a) Organisatie

 • Capaciteit
 • Ervaring en visie medewerkers
 • IT-processen
 • Connecties in de markt

b) Marktpositie

 • Marktpenetratie
 • Reputatie
 • Concurrentie
 • Historiek
 • Geografische spreiding

c) Financials

 • Kapitaal
 • Inkomstenmodel
 • Financiële ratio’s
 • Budget

Voor elk van deze aspecten scoort de Deelnemer zijn eigen Case en onderbouwt hij waar mogelijk met tekst en/of bijlagen. Op basis van de verkregen en publiek beschikbare informatie zal de Jury een bepaalde score geven. Op basis van de combinatie van deze scores bepaalt de Jury de plaats van de Case op 1 of meerdere van de Radars. Dit oordeel gebeurt op basis van een beslissingsmodel van de Jury. Over het beslissingsmodel is geen communicatie mogelijk.

De Jury kan per Radar beslissen om inclusiecriteria te hanteren om de kwaliteit van de weergegeven Cases te garanderen (zie 6.3 Inclusiecriteria).

Een deelname kan worden afgewezen indien ze niet voldoende onderbouwd is of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw. De Organisatie en Juryleden behouden zich het recht voor een Case uit te sluiten indien het niet tijdig is ingediend en/of een al toegekende prijs in te trekken als een van de elementen in dit reglement niet in acht zijn genomen.

Geen enkele betwisting betreffende het verloop of de beslissing van de Jury zal in aanmerking worden genomen.

6.5 Timings

De evaluatie voor de Digitale Radars zal plaatsvinden in de periode van 20 december 2021 tot en met 28 maart 2022.

7. De wedstrijd – Prijs van de Makelaar

7.1 Welke Cases komen er in aanmerking voor de Prijs van de Makelaar?

Alle Cases die ingediend worden om op de Radar geplaatst te worden, kunnen kans maken op de Prijs van de Makelaar van de Vivium Digital Awards. Deelnemers kunnen dit expliciet aanduiden in het registratieformulier. Echter, het is ook mogelijk om op de Radar te staan en zich te onthouden van deelname aan de Prijs van de Makelaar. Dit heeft geen invloed op de positie van de ingediende Case op de Radar.

Meedingen naar een Award, zonder op de Radar te staan, is niet mogelijk.

7.2 De selectieprocedure voor de Prijs van de Makelaar

Fase 1 – Genomineerden

Uit de ingezonden Cases die voldoen aan de inclusiecriteria, en die zich bovendien kandidaat stelden voor de Prijs van de Makelaar, selecteert de Jury maximaal 12 Cases die op hen het meest indruk hebben gemaakt: de genomineerden. De Jury gebruikt daarvoor onder meer de antwoorden op de vraag ‘Vertel ons waarom uw oplossing dé gamechanger is voor de makelaardij, nu en in de toekomst?’. De antwoorden op deze vraag hebben geen invloed op de positie op de Radar(s).

De Jury behoudt het recht om, zonder verantwoording, het aantal nominaties in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.

De beslissingen van de Jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aan het einde van deze fase kan de Jury met eenparigheid van stemmen besluiten om een Special Award uit te reiken aan projecten die zich hebben onderscheiden op een specifiek gebied. Deze Special Award zal niet verplicht worden uitgereikt.

Genomineerden worden via mail op de hoogte gebracht, gericht aan de contactpersoon die werd opgegeven bij de inschrijving voor deelname aan de wedstrijd.

Fase 2 – De selectie van de winnaars

De selectie van de winnaars gebeurt door een combinatie van de stem van de Jury met een online voting door de Publieksjury van verzekeringsmakelaars (zie 7.3.2 Hoe verloopt de stemprocedure) op www.viviumdigitalawards.be.

In geval van een ex aequo van twee of meerdere Cases bij het bepalen van de genomineerden voor de Vivium Digital Award (Prijs van de Makelaar), zal de voorzitter van de Jury een finale beslissing nemen. Dit geldt enkel voor het bepalen van de genomineerden. Bij een ex aequo in de stemming door de Publieksjury geldt de procedure vermeld onder ‘7.3.2 De procedure’.

Geen enkele betwisting betreffende het verloop van de wedstrijd of de beslissing van de Jury en de Publieksjury zal in aanmerking worden genomen.

Fase 3 – De bekendmaking van de winnaar

De winnaar wordt bekendgemaakt op de Vivium Digital Summit, op 29 maart 2022.

7.3 Hoe verloopt de stemprocedure voor de Award?

7.3.1 Wie kan stemmen?

Enkel Belgische verzekeringsmakelaars kunnen een stem uitbrengen. Er kan slechts 1 stem per FSMA-nummer uitgebracht worden.
Leden van de Jury zijn, zelfs al beschikken zij over een FSMA-nummer, niet stemgerechtigd in de uiteindelijke selectie. Alle stemmers samen noemen wij de Publieksjury.

7.3.2 De procedure

 • De Publieksjury stemt online op een van de Genomineerden.
 • Het stemmen gebeurt via www.viviumdigitalawards.be.
 • De stemmer duidt aan welke genomineerde zijn voorkeur wegdraagt. Hij geeft persoonlijke gegevens om de uniekheid van zijn deelname te kunnen beheren.
  • De Case die op het einde van de stemming de hoogste score gekregen heeft, wint de Vivium Digital Award Publieksprijs (zie verder ‘Welke award wordt er uitgereikt?’).
  • Bij een ex aequo wordt de Prijs van de Makelaar aan alle Cases met de hoogste score toegekend, en wordt het bedrag van de prijs gedeeld door al deze Cases.

Genomineerde Cases namens wie een poging wordt ondernomen om de stemming te manipuleren middels automatische stembots of enige andere methode om de stemming te manipuleren of te beïnvloeden, komen niet meer in aanmerking voor de Vivium Digital Awards. Bij verdachte en/of frauduleuze stemming behoudt de Organisatie zich het recht voor om in te grijpen. In dergelijk geval kan de Organisatie de stemmen of de inzending verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of verantwoording. In dit kader behoudt de Organisatie zich ook het recht voor om (indien nodig) het aantal stemmen enige tijd voor afsluiting van de stemming te blinderen. Dergelijke maatregelen en beslissingen van de Organisatie kunnen op eenzijdige wijze worden genomen en kunnen niet worden aangevochten.

De Organisatie geeft geen beloning aan de PublieksJury voor het uitbrengen van zijn stem.

7.3.3 Hoe kan men geldig stemmen?

Elke verzekeringsmakelaar kan slechts eenmaal stemmen. Dit is op het FSMA-nummer gebaseerd.

Zullen ongeldig worden verklaard: Deelnamen niet volledig afgerond met de verplichte informatie, deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden, deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit reglement.

Deelnemen aan de stemming is enkel mogelijk zoals beschreven in dit reglement.

7.3.4 Wanneer kan men stemmen?

 • De online stemperiode loopt van dinsdag 1 maart 2022, 10u tot en met maandag 21 maart 2022, 12u. De Organisatie houdt zich het recht voor de data en uren eenzijdig te wijzigen.
 • Het aantal toegekende stemmen wordt niet bekendgemaakt – niet voor, tijdens of na de stemperiode.

Het aantal weerhouden geldige stemmen, en dus de winnaar(s), wordt berekend na afsluiting van de stemperiode.

7.4 Welke Award wordt uitgereikt?

In het traject ‘Prijs van de Makelaar’ krijgt elk ingediende Case een gecombineerde score: de stem van de Jury gecombineerd met de online voting door de Publieksjury. Op basis hiervan wordt de Vivium Digital Awards Prijs van de Makelaar uitgereikt aan de Case met de hoogst gecombineerde score.

De Prijs van de Makelaar wordt toegekend onder de vorm van een investeringsbudget van €7.000. Indien meerdere Deelnemers samen een Case indienen, zal het bedrag worden toegekend voor de totale Case. De beide leveranciers van digitale oplossingen beslissen onderling verder hoe het investeringsbudget zal worden besteed en/of verdeeld.

7.5 Timings

Het bepalen van de Genomineerden voor de Prijs van de Makelaar zal plaatsvinden in de periode van 01 januari 2022 tot en met 10 februari 2022. Het kiezen van de winnaars door de Publieksjury gebeurt tussen 1 maart 2022 en 21 maart 2022.

8. Jury

De Jury van de Vivium Digital Awards bestaat uit minimaal zes Nederlandstalige of Franstalige Juryleden, mannen en vrouwen. Afhankelijk van het aantal genomineerde Cases en de praktische organisatie van de finale, kan de Jury worden opgedeeld in meerdere Jury’s om de Deelnemers in staat te stellen hun Case in goede omstandigheden en binnen een redelijke termijn te presenteren.

De Juryleden kunnen, om in staat te zijn op kwaliteitsvolle wijze te oordelen, een werkgroep in het leven roepen die de verzamelde gegevens op bevattelijke wijze samenvat. De samenstelling van de werkgroep wordt goedgekeurd door de Jury. De leden van de werkgroep vallen onder dezelfde deontologische regels als de Jury.

Tijdens elke plenaire sessie moet minstens de helft van de Jury aanwezig zijn.

De Jury staat onder toezicht van een voorzitter, die stemrecht heeft. Zijn opdracht is om de evaluaties in goede banen te leiden. De voorzitter verbindt zich ertoe om aanwezig te zijn op alle sessies, hetzij in persoon of vertegenwoordigd door iemand door hem afgevaardigd.

De lijst met Juryleden kan te allen tijde geraadpleegd worden in dit reglement. Juryleden hebben het recht zich te laten vervangen door een door hen aangeduid persoon. In dat geval brengen ze de voorzitter op de hoogte.

Deze lijst werd, onder voorbehoud van wijzigingen, definitief afgesloten op 15/11/2021.

8.1 Samenstelling Jury

 • Voorzitter: Vivium: Steve Goossens
 • Fvf: Kelly Schamphelaere
 • Feprabel: Patrick Cauwert
 • BZB-Fedafin: Albert Verlinden
 • UPCA-BVVM: Jean-Jacques Surny
 • PWC: Martijn Cuypers
 • HEC Liège: Willem Standaert
 • Trends/Tendances: Patrick Claerhout
 • W.IN.G (S.R.I.W.): Nicolas Dhaene
 • Finance&Invest.Brussels: Antoine Kuypers
 • PMV: Michel Casselman

De Jury houdt in haar beraadslaging rekening met alle informatie opgegeven bij de inschrijving. Beslissingen van de Jury zijn finaal en staan niet meer ter discussie. Geen enkele betwisting betreffende het wedstrijdverloop of de beslissing van de Jury zal in aanmerking worden genomen. Over de beslissing van de Jury wordt niet gecorrespondeerd.

8.2 Deontologie

De Juryleden verbinden zich ertoe om de volgende principes te respecteren

 • Elk Jurylid wordt gekozen omwille van zijn/haar professionele vaardigheden en ervaring.
 • Juryleden oordelen en stemmen eerlijk en zonder vooringenomenheid, met respect voor de evaluatie- en selectiecriteria.
 • Om conflicten tussen Juryleden en Deelnemers te vermijden, mag een Jurylid onder geen enkele vorm een link hebben met de deelnemende bedrijven. Als er enig persoonlijk conflict is dat de objectiviteit van een Jurylid bij het stemmen zou kunnen beïnvloeden, stelt hij/zij de voorzitter van de Jury hiervan op de hoogte, en zal hij/zij niet deelnemen als Jurylid.
 • Juryleden zullen niet ingaan op uitnodigingen van Deelnemers die hun stem zouden kunnen beïnvloeden. Wanneer dit toch gebeurt, moet de voorzitter op de hoogte worden gesteld.

8.3 Vertrouwelijkheid

De Juryleden, in hoofde van de organisatie vallen onder een vertrouwelijkheidsovereenkomst getekend met de Organisatie. De Jury verbindt zich ertoe geen ander gebruik te maken van deze gegevens.

9. Reden voor diskwalificatie

Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. De Organisatie kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement. De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisatie definitief zijn en daartegen staat geen beroep open. Deelnemers die zich schuldig maken aan frauduleuze praktijken, misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, worden onmiddellijk gediskwalificeerd. Blijkt na de wedstrijd dat deelnemers zich ten tijde van de wedstrijd schuldig maakten aan deze praktijken, dan behoudt de Organisatie zich het recht om de resultaten van de wedstrijd te herroepen.

De Organisatie behoudt zich bovendien het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisatie.

Waar een wijziging of opschorting van dit reglement zich voordoet, zal de Organisatie een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

10. Engagement van de Deelnemer aan de wedstrijd

Een Deelnemer aan de Vivium Digital Awards verbindt zich ertoe om, na het indienen van zijn/ haar Case ter beschikking te blijven voor de Organisatie en/of Jury in het kader van de ingediende Case, en dit tot en met 10 april 2022.

Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor het respecteren van de Belgische en Europese wetgeving betreffende auteurschap van zijn/haar ingezonden voorstel; hij/zij is de eigenaar van de intellectuele en – waar van toepassing – industriële rechten ervan.

De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat het ingediende voorstel geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, auteursrecht en/of beeldrecht schendt. De deelnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van derde partijen: de Organisatie is vrij van alle aansprakelijkheid.

De deelnemer staat de Organisatie toe zijn Case te verwerken, te reproduceren en te publiceren, met het oog op volgende doelstellingen:

 • Promoten van de Vivium Digital Awards – in elke vorm en via elk medium;
 • Publiceren van rapporten met betrekking tot de markt van de insurtechs;
 • Publiceren van rapporten voor de Deelnemer;
 • Advies verstrekken aan makelaars rond hun digitale behoeften.

De Organisatie heeft de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met derden. In dat geval zal de Organisatie alle informatie van de Case, inclusief alle bijlagen, aan deze derden doorgeven om een kwalitatieve samenwerking mogelijk te maken. Deze derden gebruiken deze informatie enkel in het kader van deze opdracht. Door deelname aan deze Wedstrijd verklaart de Deelnemer zich hier expliciet mee akkoord.

De Organisatie verspreidt zonder expliciete toestemming van de deelnemer geen mogelijk gevoelige gegevens in de publieke ruimte. Welk gegeven mogelijk gevoelig is, wordt naar eer en geweten ingeschat door de Organisatie.

De Juryleden ondertekenden, in hoofde van hun organisatie, een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de Organisatie en behandelen de gegevens uit de Cases dus vertrouwelijk.

De Deelnemers, Genomineerden en de winnaars mogen over de Vivium Digital Awards communiceren in hun eigen communicatie en zullen daarbij de logo’s van de Vivium Digital Awards en Vivium duidelijk vermelden.

De Jury beoordeelt de inzendingen naar best vermogen, en op basis van de haar verstrekte informatie. De Deelnemers zullen er zich dan ook voor hoeden onterechte aanspraken te maken gebaseerd op het oordeel van de Jury. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, voor de mate waarin een case geacht wordt in orde te zijn met de toepasselijke regels van Compliance.

Deelnemers worden geacht de inhoud van het reglement te kennen en te aanvaarden. De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en geen enkele betwisting zal in aanmerking worden genomen.

De Deelnemers gaan akkoord dat Vivium op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de kandidaat zou kunnen lijden ingevolge de deelname aan de Vivium Digital Awards.

De gegevens van de ingediende Case worden bijgehouden gedurende een relevante periode voor eventuele betwistingen, en vervolgens verwijderd.

11. Gegevensbescherming / GDPR

De Deelnemer verklaart zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Organisatie. De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door de Organisatie in het kader van het verloop en de promotie van de Vivium Digital Awards. Iedere Deelnemer heeft recht op toegang tot, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiertoe dient de Deelnemer zich te richten tot de Organisatie op hello@viviumdigitalawards.be.

De persoonsgegevens door de Publieksjury ingebracht of geregistreerd op de website worden verwerkt in de bestanden van de Organisatie als verantwoordelijke van de verwerking m.n. P&V Verzekeringen cvba, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de stemming en toekenning van de Vivium Digital Awards. Ze worden bewaard gedurende een relevante periode voor eventuele betwistingen en vervolgens verwijderd. Er is geen doorgifte aan derden voor commerciële doeleinden. Een recht op inzage en indien nodig verbetering of verwijdering van de gegevens, kan worden voorgelegd aan de data protection officer via dpo@pvgroup.be. Een mogelijke klacht kan gericht worden aan het departement Klachtenmanagement via klacht@pv.be of rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.

12. Wetgeving en ethische regels

Alle Cases moeten de geldende en toepasselijke wetgeving respecteren. De Cases mogen geen beweringen, feiten, informatie of citaten bevatten die nadeel of schade kunnen berokkenen aan een individu of een groep individuen of die kunnen aanzetten tot de discriminatie van individuen op basis van ras, opinie, nationaliteit, geslacht, beroep of andere overtuigingen.

Bestuurders van het deelnemende bedrijf bevestigen door hun deelname dat ook zij alle wetgeving respecteren en op een deugdelijke manier zaken doen.

13. Vragen/ suggesties – contactgegevens

Heeft u nog bijkomende vragen of suggesties? Neem contact op via mail: hello@viviumdigitalawards.be.